Un tema imprescindible de la mano de Katori Shingo. Shino Mama No Oha Rock.